مهر ورزیدن بیش از اندازه یک رفتار نامتناسب است.

روانشناسی محبت بی‌تناسب:
مهر ورزیدن بیش از اندازه یک رفتار نامتناسب هست که بیشتر پدیده ای مربوط به زنهاست. این دسته از زنان به مشکلات دیگران بیش از مشکلات خود توجه دارند و در واقع به عنوان زنان شیفته از آنها یاد میشود.


تشخیص:
عشقی که با تالم همراه باشد عشق ناسالم است. بخش اعظم صحبت این دسته از زنان با دوستانشان درباره کسی است که دوستش دارند. به شریک عاطفی خود به مسایلش، به افکار و احساسات بهای بیش از اندازه میدهند. و تقریبا تمام جملاتشان با نام همسرشان شروع می‌شود.
از دمدمی مزاجی‌ها، بدخلقی‌ها، بی تفاوتی‌ها و تحقیر کردن‌های همسر خود بی‌تفاوت عبور می‌کنند.
وقتی بسیاری از ویژگیها، ارزشها و رفتارهای همسرشان را نمی پسندند با این حال با آنها کنار میآیند و فکر میکنند باید بهتر از اینکه هستند باشند و بیشتر محبت کنند.در واقع در این نوع ارتباط احساساتشان خدشه دار میشود.
محبت نامتناسب فقط مختص زنان نیست. هستند مردانی که دقیقا اینگونه رفتار کنند. اینگونه افراد به شدت تحت تاثیر دوران کودکی خود هستند. اما در مجموع میتوان گفت اغلب مردانی که دوران کودکی بدی راپشت سر گذاشته اند، روابط اعتیاد آمیز با همسرشان ایجاد نمی کنند . مردان به دلایل گوناگون و از جمله عوامل فرهنگی و بیولوژیایی میتوانند از خود حمایت کنند و با پرداختن به جنبه های بیرونی و نه درونی، آلام خود را تسکین دهند. مردها با فرو رفتن در کار زیاد، با روی آوردن به ورزش های مختلف و یا تفریحات و سرگرمی های گوناگون، می توانند تا حدود زیاد از تألماتشان  فاصله بگیرند. اما زنان بار دیگر به دلایل فرهنگی و بیولوژیایی کمبود های خود را در روابط شان متجلی می سازند و چه بسیار اتفاق می افتد که سر و کارشان با مردانی می افتد که آسیب دیده و در نهایت سرد و بی اعتنا هستند.


برگرفته از کتاب زنان شیفته
نوشتهٔ رابین نوروود